Pravna podlaga

Pravna podlaga je Direktiva 2008/98/ES z dne 19. 11. 2008 o odpadkih, ki določa obvezno izvajanje ponovne uporabe in uporabo odpadkov kot virov, pri čemer je ponovna uporaba na drugem mestu več stopenjske lestvice ravnanja z odpadki, takoj za preprečevanjem nastajanja odpadkov.

Sicer pa v Sloveniji velja  Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS št. 39/06- ZVO-1-UPB1) ter vrsta izvedbenih predpisov na čeku z Uredbo o odpadkih  (Uradni list RS št. 37/15, 69/15) in posamezni občinski predpisi.

Pomembna pravna podlaga za delovanje centra je s 1.1. 2012 uveljavljeni Zakon o socialnem podjetništvu (Uradni list RS št. 20/11- ZSocP), ki daje statusno podlago za ustanovitev in delovanje centra. Cilj socialnega podjetništva je krepitev družbene solidarnosti in kohezije, spodbujanje sodelovanja ljudi in prostovoljnega dela, krepitev inovativne sposobnosti družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, zagotavljanje dodatne ponudbe proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvijanje novih možnosti zaposlovanja, zagotavljanje dodatnih delovnih mest ter socialna integracija in poklicna reintegracija najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.

© Muca CUPatarica